Obchodní podmínky

Projekt Kytara-online – Obchodní podmínky
Čl. I – Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího programu, E-booku „Jak zahrát sólo“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://kytara-online.cz.
1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba Tomáš Valášek, Ohradní 30, 140 00 Praha 4, IČ: 71959394. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).
1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
Čl. II – Objednávka
2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.kytara-online.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.kytara-online.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.kytara-online.cz/objednavka/ Kytarové školy Tomáše Valáška a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad
3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese https://www.kytara-online.cz/objednavka/ najdete všechny ceny služeb v zákonné výši.
3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby
3.3 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o.
3.4 Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
3.5 Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
3.6 Bonusy
Všechny bonusy, na které máte nárok, vám budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Čl. IV. – Garance vrácení peněz
4.1 Za své produkty Kytarová škola Tomáše Valáška ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
4.2 Pokud kupujícímu E-book nebude vyhovovat, má nárok na odstoupení od smlouvy a na vrácení celé částky, kterou zaplatil. Tato možnost platí pouze do druhého dne po obdržení E-booku za dodržení následujících podmínek:
Odstoupení je možno provést osobně v sídle společnosti nebo emailem na adresu kytarovaskola@gmail.com. Do písemného prohlášení je třeba uvést, že kupující od smlouvy odstupuje a následující text: „E-book – Jak zahrát sólo“ jsem smazal(a) ze svého disku, zároveň jsem ho jinak pro sebe či druhé nezálohoval a nešířím ho dál bez souhlasu autora. Nepoužiji, ani nikomu dalšímu nepředám návod, který jsem obdržel v Bonusu zdarma – návod na výrobu pojistky k řemenu u kytary… Dále je potřeba přiložit kopii faktury / daňového dokladu. Do emailu Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení dopisu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
4.3 Kytarová škola Tomáše Valáška si klade za cíl, aby online výuka opravdu pomohla všem, kteří se jí zúčastní.

Čl. V. – Sankce
5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, přijde o jedinečnou možnost získat návod, jak vystavět své originální kytarové sólo.

Čl. VI. – Odpovědnost
6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.

Čl. VII. – Ochrana údajů
7.1 Prohlášení prodávajícího: Kytarová škola Tomáše Valáška se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Čl. VIII. – Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.11.2013. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových stránek https://www.kytara-online.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Kytarová škola Tomáše Valáška si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách
https://www.kytara-online.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.